หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำ "ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ำสับปะรด" เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำ "ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ำสับปะรด" เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

admin micro
2023-09-18 14:47:16

อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำ "ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ำสับปะรด" เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ำสับปะรด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรด เพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง” เข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย “Research Knowledge Management : งานวิจัยขายได้” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ