หลักสูตร


วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Sciene Program in Industrial Microbiology

Course.pdf