บุคลากร


อาจารย์และบุคลากรวุฒิการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล    :   ผศ.จารุวรรณ  ฉัตรทอง

(Asst.Prof. JARUWAN CHUTTHONG)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  (Master's Degree)

:  วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537

:  M.Sc.(Microbiology), Kasetsart University, 1994

ปริญญาตรี  (Bachelor's Degree)

:  วท.บ.(ชีววิทยา),  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร, 2528

:  B.Sc.(Biology), Srinakharinwirot University, 1985

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

           

เว็บไซต์ :  http://www.teacher.ssru.ac.th/jaruwan_ch


วุฒิการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล    :   ดร.วัฒนา              พันธุ์พืช
(Dr.Wattana   Panphut)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
:  Ph.D.(Biology Technology), Mahidol University, 2011
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
:  M.sc.(Micro biology), Mahidol University, 2001
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วท.บ.(จุลชีววิทยา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, 2539
:  B.sc.(Micro biology), Technology Thonburi, 1996
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                 
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/wattana_panphut


วุฒิการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล    :   ธนขวัญ  บุษบัน
(Tanakwun   Budsabun)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
:  Ms. Tndustrial Microbiology, Chulalongkorn University, 1996
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้, 2535
:
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
                                                                 
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/tanakwun_budsabun© 2012 - 2016 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-123-4567 โทรสาร 02-123-4567
ติดตามได้ทาง